Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi")eget.com.tr alan adlı internet sitesinin işletmecisi ve sahibi olan, merkezi Emirbeyazıt Mah. Sekibaşı Cad. No:23 Menteşe / Muğla Türkiye adresinde bulunan EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ile İnternet Sitesi'ne üye olmak isteyen internet kullanıcısı ("Üye") arasında üyelik şartlarının belirlenmesi için akdedilmiştir.  
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf"ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.    
 
TANIMLAR
Çerez (Cookie) Politikasıİnternet Sitesi'nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in İnternet Sitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması PolitikasıÜyeler'in İnternet Sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım SayfasıÜye'nin İnternet Sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
HizmetÜyeler'in ve Misafir’lerin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla EGET Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.
ÜyeEGET Vakfı İktisadi İşletmesi ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet Sitesi’ne üye olan ve/veya Satıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.
İnternet Sitesi Mülkiyeti EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’ne ait olan ve EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu “www.eget.com.tr” alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.
Misafirİnternet Sitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

 


AMAÇ VE KAPSAM
İşbu Sözleşme'nin konusu Üye'nin İnternet Sitesi'nden yararlanma ve kullanma şartlarının
Üyelik Sözleşmesi’nin amacını, Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, “www.eget.com.tr” alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu işletmekte olup, İnternet Sitesi’nde yer alan ürün veya hizmetlerin satıcısıdır.
İşbu Sözleşme uyarınca Üye, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından yönetilmekte olan İnternet Sitesi'ne üye olmak, İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerden ("Hizmetler") faydalanmak ve bu platformda satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir. 
Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, İnternet Sitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler'e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 


TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI
Üyelik Statüsü
Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesi'nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır.
Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve İnternet Sitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir.
Üye, İnternet Sitesi'ne Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’nin 'den talepte bulunması halinde EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’ne ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.
Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 


İnternet Sitesi'nin Kullanım Koşulları
Üye, İnternet Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
Üye İnternet Sitesi'ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi'ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.
Üye, İnternet Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır: 
İnternet Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
İnternet Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
Yorum ve puanlama sistemlerinin İnternet Sitesi'ndeki yorumları İnternet Sitesi dışında yayınlamak gibi İnternet Sitesi dışı amaçlar için ve kullanılma amaçları dışında kullanılması;
Virüs veya İnternet Sitesi'ne, İnternet Sitesi'nin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;
Üçüncü kişilerin bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması;
Hizmetler'in İnternet Sitesi'nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

 

Üye, İnternet Sitesi'nde yaptığı işlemleri İnternet Sitesi'ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder. 
İnternet Sitesi'nde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler'in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 


SÖZLEŞME'NİN FESHİ
Taraflar'dan herhangi biri, bu Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Üye, Üyelik statüsünü Hesabım Sayfası'ndan ulaşabileceği "Hesabımı Unut" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.    
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, Üye’nin bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.
İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'ni bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
İnternet Sitesi veya İnternet Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 


GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, Üye'nin İnternet Sitesi'nde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için İnternet Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri İnternet Sitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için İnternet Sitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı her zaman inceleyebileceğini ve bilgi@eget.com.tr adresine elektronik posta göndererek ya da 0(252) 214 86 84 numarasını arayarak haklarını kullanabileceğini anlamaktadır.
Üye tarafından İnternet Sitesi'nde üyelik oluşturmak veya İnternet Sitesi'nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler;  Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi'nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Misafir’e çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler akdi ilişkilerimize istinaden üçüncü kişiler ile; Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ve iştirakleri ile paylaşılacaktır.
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ayrıca, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
eget.com.tr / EGET Vakfı İktisadi İşletmesi markası ve logosu, İnternet Sitesi'nin mobil uygulamasının ve İnternet Sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak EGET Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin mülkiyetindedir. Üye, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi 'nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını EGET Vakfı İktisadi İşletmesi 'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi mobil uygulamasını veya İnternet Sitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 


SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve İnternet Sitesi'nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez Politikası da dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, İnternet Sitesi'nin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman ve hukukun izin verdiği ölçüde İnternet Sitesi'nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

 


MÜCBİR SEBEP
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") EGET Vakfı İktisadi İşletmesi’nin işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
MUHTELIF HÜKÜMLER
Delil sözleşmesi.Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü.İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Muğla Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.    
Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği.İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Üyelik Sözleşmesi'nin Devri.Üye, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi'nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
Tadil ve Feragat.Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

10 (on) maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
 
Güncelleme Tarihi: 14.07.2022