Aydınlatma Beyanı ve Kişisel Veri İşleme/Gizlilik Politikası

Eğitim Geriatri Ekolojik Tarım Turizm Vakfı İktisadi İşletmesi (EGET Vakfı İktisadi İşletmesi) (‘İşletme’) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, EGET Vakfı İktisadi İşletmesi olarak tarafımıza iletilen tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

 • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
 • Hangi Veriler İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İşletme tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel veriler İlgili Kişinin “Açık Rızası” doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilmektedir.

Aşağıda İşletmemiz tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

- Ad/ Soyadı Bilgisi

- Cinsiyet Bilgisi

- Vatandaşlık Bilgisi

- Adres Bilgisi

- Telefon Bilgisi

- E-posta Bilgisi

- Eposta/ Sms Alıp-Almak İstemediği Bilgisi

- Müşteri İşlem (alış-veriş geçmiş bilgileri ve IP kaydı) Bilgisi

- Kredi Kartı Bilgisi

- Pazarlama (reklam çerezleri) Bilgisi

- Talep/ Şikâyet Yönetimi Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunun 5/2. Maddesinde sayılan haller kapsamına giren durumlarda ise kişilerden rıza alınmasına gerek olmadığını da ayrıca hatırlatmak isteriz. Bu durumlar aşağıdaki gibi sayılmıştır.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İşletme bünyesinde doğrudan ya da dolaylı yollarla toplanan ve İşletme tarafından sağlanan hizmet, ticari faaliyetlerine ve dahi kanuni gerekliliklere bağlı olarak farklılık gösterebilen her türlü kişisel veriler, toplanma amacına bağlı olarak kişisel veri envanterine göre ve Veri Güvenliği Politikası kapsamında işlenecektir İlgili Kişilere ait doğrudan ya da dolaylı yolla elden edilen tüm kişisel veriler;

a) www.eget.com.tr e-ticaret sitesi kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek,

b) kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

c) başta, İşletmemiz’in düzenlediği özel ve genel kampanyalar hakkında (promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) bilgilendirmek olmak üzere İşletme‘nin her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,

d)  mağaza, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek,

e)  çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek,

f)  hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek,

g)  yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

h)  yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,

i)  sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimi gibi) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,

j)  İşletme’ye karşı haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek

için İşletme’miz tarafından işlenebilecektir,

Tüm bu yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan kişisel verilerinizi, başta KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanunlara istinaden düzenlenmiş olan yönetmelikler olmak üzere, tüm yasal mevzuat gereğince ve yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz.

 

 • Misafir Müşteriler için:

EGET Vakfı İktisadi İşletmesi, ad soyad, TCKN, teslimat adresi, elektronik posta, cep telefonuna ait kişisel verilerinizi ve alışverişiniz sırasında yapacağınız işlemler neticesinde paylaşacağınız Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirtilen diğer verileriniz; başta ürün teslimatının sağlanabilmesi ve adınıza fatura kesilebilmesi amaçları olmak üzere Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda yer alan diğer amaçlar için işleyecektir.

 

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşletme, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin www.eget.com.tr web sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması www.eget.com.tr web sitesinin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere İşletme tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, İşletme tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, İşletme ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile İşletme’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (sitemizde bulunan cookieler dâhil olmak üzere), yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda İşletme’mizin akdetmiş olduğu sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Yukarıda yer alan İşletme’nin meşru amacı doğrultusunda İşletme içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; İşletme içinde bulunan kameralarla da kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu yolla elde edilen veriler İşletme bünyesinde tutulmakta olup, herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.

Dijital kopya şeklinde saklanan tüm veriler İşletme’nin serverına da kaydedilmektedir.

 

 • Veri Güvenliği

İşletmemiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu dokümanda düzenlenen yöntemlerle İşletmemiz’e iletmeniz durumunda İşletmemiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. İşletme’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

a)     Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c)     Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç)     Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d)     Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak İşletme’mizin EMİRBEYAZIT MAH. SEKİBAŞI CAD. NO: 23 MENTEŞE / MUĞLA adresine gönderebilirsiniz.

 

Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı bilgi@eget.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, İşletmemiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, İşletme kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.